دانلود بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت‏ آموزی

دانلود فایل کامل بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت‏ آموزی (آموزش‏های فنی و حرفه‏ ای) در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش ب با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت‏ آموزی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل کامل بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت‏ آموزی (آموزش‏های فنی و حرفه‏ ای)
در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::


چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت آموزی (آموزشهای فنی و حرفهای) انجام شده است. روش تحقیـق از نظـر شـیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان سال آخر دبیرستانها و هنرستانهای کار و دانش شـهر گرمسار می باشد که تعداد آنها ۹۰۸ نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول »مورگان۲۷۰ « نفر تعیین و نمونههـا بـا اسـتفاده از روش نمونـهگیـری خوشـهای چندمرحلـهای و تصادفی طبقهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی بر مبنای ابعاد پنجگانه نیاز به توفیق، ریسکپذیری، خلاقیت، کنترل درونی و نیـاز بـه استقلال و پرسشنامه مهارت آموزی در ابعاد چهارگانه فنی، نگرشی، ارتباطی و شناختی در طیف پنج درجهای لیکرت بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتـوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونهای ۳۰ نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با ۰/۸۴ و ۰/۸۰ بدست آمده اسـت. دادههـای گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرمافزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتـه است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت آموزی (آموزشهای فنی و حرفهای) رابطـه مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد و ایـن رابطـه ناشی از شانس و یا تصادفی نیست.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، مهارت آموزی، آموزش، فنی و حرفهای.

مقدمه

هر قدر جهانی که در آن زندگی می کنیم پیچیدهتر می شود، نیاز به شناسایی و پرورش ذهن های خلاق و آفریننده نیز بیشتر و جدیتر میگـردد. بـه همـین دلیـل در شـرایط کنونی مساله خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از مهمترین مسائل در قلمرو نظام آموزشی است. امروزه توجه به این نکته که فارغالتحصیلان، ویژگیها و مهارتهای یک فرد کـارآفرین را داشته باشند، بیش از پیش مهم و ضروری جلوه میکند؛ زیرا همانطور که »کارلند(۱۹۹۶) ۱« بیان میدارد، در قرن ۲۱ ما نمیتوانیم فارغالتحصیلانمان را تنها با اتکاء بـر دانـش گذشته، برای زندگی در آینده آماده نماییم. ما باید بپذیریم که آنها با چالشهای ناشناختهای در آینده مواجه خواهند شد. پس باید به آنها دانش روز را انتقال دهیم و مهارتهـایی را به آنها بیاموزیم که بتوانند خودشان به تنهایی یاد بگیرند (کارلند، ۱۹۹۶، نقل از صباغیان و همکاران، .(۱۳۸۳
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre و انگلیسی To Undertake به معنای واسطه، دلال و متعهد شدن، متهور، اقدامکننده به کارهای مهم، جسور و بـی-باک اقتباس شده است. بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی »وبستر« کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطره یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل نماید. به گفتـه »هارلی(۲۰۰۰) ۴« کارآفرینی عبارت است از فرآیندی که فرصتها بوسیله افراد (یا برای خودشان یا برای سازمانهایی که برای آن کار میکننـد) بـدون توجـه بـه منـابعی کـه در کنترل آنهاست، تعقیب می شود (هارلی، .(۲۰۰۰ از نظر »رابینز۲« کارآفرینی عبارت است از قبول مخاطره، تعقیب فرصتها و ارضای نیازها و خواستهها از طریـق نـوآوری و تاسـیس یک کسب و کار و کارآفرینها افرادی هستند که چنین نقشی را ایفاء مینمایند (رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، .(۱۳۸۱

»رافائل امیت۳« معتقد است که کارآفرینان افرادی هستند که نوآوری میکنند، فرصتهای تجاری را شناسایی و خلق و ترکیبات جدیدی از منابع را ارائه میکنند تا در محـیط عدم قطعیت، از این نوآوریها سود کسب کنند (امیت، نقل از صالحیان، » .(۱۳۸۳پیتر دراکر(۱۹۸۵) ۴« اندیشمند برجسته حوزه مدیریت نیز کارآفرین را فردی میدانـد کـه فعالیـت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع مینماید (دراکر، ۱۹۸۵، نقل از ذبیحی و مقدسی، .(۱۳۸۵ کارآفرینی، فرآیندی است که فـردی بـا اتکـاء بـه منـابع مـالی غالبـا شخصی و متکی بر ویژگیهای شخصیتی نظیر خلاقیت، ریسکپذیری و اهل عمل بودن، اقدام به تاسیس یک کسب و کار جدید می نماید و آن را تا رسیدن به موفقیت، هـدایت میکند. به چنین فردی کارآفرین مستقل گفته میشود (صمدآقایی، .(۱۳۷۸

»زامپکس(۲۰۰۷) ۵« معتقد است که یک شخص کارآفرین؛ توفیق گرا، علاقمند و پرانرژی است. بطوریکه، کارکردن را دوست دارد و برای رسیدن به اهداف، دست بـه خطـر میزند. خلاق و نتیجهگراست. مسئولیتپذیر بوده وآن را با عشق وعلاقه می پذیرد. اعتماد به نفس دارد. اندیشمند، برنامهریز، مجری وانجام دهنده کـار اسـت. اسـتعداد مـالی دارد وقادر است آینده را پیشبینی کند (زامپکس، .(۲۰۰۷

۱ Carlend 2 Robbins 3 Rafael Amit 4 Pitter Druker 5 Zampetakis

»مککللند(۱۹۶۱) ۶« مهمترین ویژگیهای یک فرد کارآفرین را نیاز به توفیق، ریسکپذیری، خلاقیت، کنترل درونی و نیاز به اسـتقلال برشـمرده اسـت (مـککللنـد، .(۱۹۶۱ »تامپسون(۱۹۹۹) ۷« نیز ده نکته اساسی راجع به کارآفرینان بیان نموده است از جمله اینکه کارآفرینان افرادی هستند که خود را از دیگران متمایز میسازند؛ کارآفرینی موضعیـابی و بهرهبرداری از فرصت هاست ؛ کارآفرینان منابع مورد نیاز برای بهره برداری از فرصت ها را می یابند؛ کارآفرینان ارزش افزوده ایجاد می کنند؛ کارآفرینـان شـبکه سـازان اجتمـاعی و مالی خوب هستند؛ کارآفرینان دارای دانش عملی هستند؛ کارآفرینان سرمایه مالی ، اجتماعی و هنری خلق میکنند؛ کارآفرینان مدیریت ریسـک دارنـد؛ کـار آفرینـان در مواجـه بـا ناملایمات دارای قاطعیت و اراده هستند؛ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری را شامل میشود .


مطالب دیگر:
📒شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران📒تاثیر فورس ماژور در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 📒شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی📒بررسی تطبیقی خسارت ناشی از نقض قرارداد و شیوه جبران آن📒بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق📒عدم تعیین ثمن در بیع در فقه و حقوق📒بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک📒بررسی مقایسه ای تعهدات طرفین معامله در بیع الکترونیکی و سنتی📒نماز و نیایش در اندیشه شاعران معاصر📒بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش📒ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن📒جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران📒پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل📒مطالعه تطبیقی بین نظرات و آرای مذاهب خمسه در مورد نماز جمعه📒مبانی و ادله فقهی وجوب نماز جمعه از دیدگاه  فقهای امامیه و علمای اهل سنت📒بررسی مبانی و ادله فقهی مذاهب خمسه در مورد نماز جمعه📒ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت📒مبانی نظری ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت📒پروپوزال ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت📒پرسشنامه ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت📒بررسی چگونگی انجام اعمال آیینی و دینی در ادیان مختلف و بیان وجوه مشترک و افتراقی آنها📒بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی اینترنتی و تعیین شرایط انعقاد قرارداد و آثار آن📒پاورپوینت الگوهای علمی حسابداری📒پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال📒پاورپوینت تحلیل استراتژیک بازار مسکن بر اساس ماتریس PEST & SWOT